TUYEP Teknik Yardım Projesi

“Türkiye Yeterlilikler Sistemi ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) için Teknik Yardım Projesi”, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Stratejik Planı’nda sözü edilen zayıf noktaların giderilmesi ve Kasım 2015’te MYK uzmanlarıyla gerçekleştirilen Problem Analizi Çalışması’nda belirlenen güçlüklerin önüne geçilmesi amacıyla tasarlandı. Bu projenin odak noktası; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması, farkındalık yaratma, MYK ve paydaşlarının kapasitelerinin arttırılması ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin kalite güvencesinin sağlanmasıdır.

TUYEP, Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve Avrupa sosyal modeline yaklaşma çabalarını desteklemek amacıyla AB IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilmektedir.

Bu proje, MYK’nın kapasitesinin arttırılmasına ve TYÇ’nin geliştirilmesine yönelik aktiviteleriyle İESP SOP hedeflerine doğrudan katkıda bulunacaktır. Projenin genel hedefi; sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, bireylerin istihdam için gerekli yeterliliklerle donatılabildiği ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına göre öğrenim görebildiği esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi geliştirmektir.

Özet olarak, TUYEP:

  • MYK ve paydaşlarının kurumsal kapasitelerini arttırmayı,
  • Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’ni (UMYS) güçlendirmeyi,
  • TYÇ’nin uygulanmasının ilerletilmesini hedeflemektedir.

TUYEP faaliyetleri ve beklenen sonuçları; İESP SOP hedeflerine göre üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir.

İESP SOP II. Müdahale Kategorisi: Kurumsal Kapasite Arttırımı

Daire başkanlıkları, personel ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sayısının yükselmesiyle MYK’nın iş yükünde de düzenli bir artış yaşanmaktadır. Bu nedenle, kurumun genel kapasitesinin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve bu büyümenin iyi yönetilmesi için gerekli önlemlerin tespit edilip uygulanması şarttır.

Sonuç 1. Kurumsal Kapasite Arttırımı Kategorisi:

  • MYK ve ilgili kuruluşların personeline eğitimler verilecek;
  • Sosyal ortaklar/ STK’lar/ yerel aktörler/ KOBİ’ler/ Mesleki Sınav ve Belgelendirme Kurumları çalıştay, brifing, teknik uzmanlar ve saha ziyaretleriyle desteklenecek;
  • TYÇ yönetim yapısı işler ve kullanılır hale getirilecek;
  • Dış doğrulama sistemi işlevsel hale getirilecektir.

Bu bileşen hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

İESP SOP III. Müdahale Kategorisi: Farkındalık Arttırma

MYK; uyguladığı faaliyetler, UMYS, TYÇ ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri’nin nasıl edinilebileceği konularında farkındalık yaratmak için yenilikçi yöntemlere gereksinim duyuyor. TUYEP faaliyetleriyle, güçlü bir hedef kitle analizine dayalı kapsayıcı bir farkındalık arttırma stratejisi geliştirilecektir.

Sonuç 2. Farkındalık Arttırma Kategorisi:

  • Farkındalık arttırma kampanya ve faaliyetleriyle bireylere erişilecektir.

Bu bileşen hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

İESP SOP IV. Müdahale Kategorisi: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

MYK’nın sorumlulukları arasında, ulusal AB müktesebatına uyum programı kapsamında “3. Bölüm: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” ve “26. Bölüm: Eğitim ve Kültür” alanlarındaki uyumlulaştırma çalışmaları da yer almaktadır. Müktesebata uyum çalışmaları, geniş çaplı uzmanlık ve takım çalışması gerektirdiği için TUYEP faaliyetleri AB üye ülkeleri arasındaki en iyi uygulamaların araştırılmasına da odaklanacaktır.

Sonuç 3. Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Kategorisi:

  • Araştırmalar/ Saha Çalışmaları/ Raporlar/ Etki Değerlendirmesi, İzleme & Değerlendirme/ AB Müktesebatı Uyum Tabloları gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bu bileşen hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programlar

“Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” projesinin hizmet bileşeni olan bu proje; “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP-I)” ve “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)” projelerinin devamı niteliğindedir.

UYEP ve diğer önceki programlar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.