İESP SOP II. Müdahale Kategorisi:
Kurumsal Kapasite Artırımı

Bu kategorinin faaliyetleriyle, MYK’nin kapasitesi artırılarak hizmetlerinin sunumu, kalitesi ve seviyesinin, güçlükler karşısında yeni kapasite geliştirme becerisindeki artışla doğru orantılı olması ve artan daire kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için proje dahilinde eğitim ve çalıştay gibi kurumsal kapasite artırıcı faaliyetler planlanmaktadır.

Aktivite 2.1: Eğitim İhtiyaç Analizi

MYK çalışanları ve paydaşlarının eğitim gereksinimlerini belirlemek için Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) yapılacaktır. Bu analize göre tüm eğitimler için zaman çizelgesi eşliğinde bir Eylem Planı hazırlanacaktır.

Aktivite 2.1.1: Genel Eğitimler

MYK çalışanlarının, EİA raporunda belirlenen alanlarda becerilerini geliştirebilmeleri için 7 genel eğitim düzenlenecektir.

Aktivite 2.1.2: Tematik Eğitimler

EİA raporu sonuçlarına göre, MYK çalışanlarının daha belirli konularda kapasitelerini artırabilmeleri için 10 tematik eğitim organize edilecektir.

Aktivite 2.1.3: Denetçi & Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

Denetçi ve baş denetçiler için sertifikalı eğitimler düzenlenecektir. Kalite Yönetim Sistemleri eğitimi, Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kurumunca akredite edilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu tarafından verilecektir.

Aktivite 2.1.4: Sertifikalı Denetçiler için MYK Mevzuatı Eğitimi

MYK yetkilendirme/ gözetim/ kapasite genişletme/ takip denetimleri hakkında bir eğitimle Aktivite 2.1.3 kapsamında belgelendirilen denetçilerin kapasitesi artırılacaktır.

Aktivite 2.2.2: SWOT Analizi Çalıştayları

Sektör komitesi üyeleri, ulusal meslek standardı hazırlayan kuruluşlar, yeterlilik hazırlayan kuruluşlar, moderatörler, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları (YBK) ve ilgili paydaşların katılımıyla, süreçlerin güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesi amacıyla 4 çalıştay düzenlenecektir.

Aktivite 2.3: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Rehberlerinin Hazırlanması

TYÇ ile çalışan kuruluşlar için kullanım kılavuzu işlevi görmesi hedeflenen TYÇ rehberleri tasarlanacak ve gözden geçirilecektir.

Aktivite 2.4: MYK Portal Sisteminin Geliştirilmesi

Bu aktivite kapsamında:

 • MYK Portal sistemi, geliştirilecek izleme ve değerlendirme süreçlerine uygun hale getirilecektir. Böylece dönemsel izleme ve değerlendirmeler gerçekleştiren YBK’lara atanmış dış doğrulayıcıların, denetleme dışındaki işlemleri de sisteme yansıtılıp takip edilebilecektir.
 • MYK ve TYÇ web siteleri, kullanımlarının daha kolay olması amacıyla yenilenecektir.
 • MYK Portal gelişim ihtiyaçlarının işlevsel bir analizi yapılacaktır. Analiz sonuçlarıyla, MYK’ya etkin bir ulusal mesleki yeterlilik belgelendirme işlem sistemi ve risk dereceli dış doğrulama kapasitesi sağlanacaktır.
 • Ulusal mesleki yeterlilik belgelendirme süreci, MYK’nın sınav ve belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde geliştirilecektir.
 • MYK’nın dış kalite güvence sorumluluklarının yönetilmesine destek olması amacıyla, MYK Portal’a işlevsel, risk dereceli bir dış doğrulama fonksiyonu eklenecektir.

Aktivite 2.5: Sektör Komitelerinin Kapasite, İşlev ve Kalitelerinin Artırılması

Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlandığı sektörler ve sektör komitelerinin kapasite, işlev ve kalitelerinin artırılmasına destek amacıyla eğitim ve brifingler düzenlenecektir.

Aktivite 2.6: MYK Uzman Havuzunun Kapasitesinin Artırılması

TUYEP kapsamında, MYK’nın teknik ve saha uzmanları; TYÇ ve ulusal yeterliliklerin içeriği, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama ve revize etme, ölçme ve değerlendirme konularında eğitim alacaklarıdır.

Aktivite 2.7: MYK Dış Doğrulama Sisteminin Geliştirilmesi

MYK’nın dış doğrulama sisteminin etkinliği değerlendirilecek, gözden geçirilecek ve proje sonunda işlevsel bir sistem olarak MYK’ya teslim edilecektir. Ardından MYK Uzman Havuzundan seçilen uzmanlara MYK kalite güvence sisteminin tüm aşamaları hakkında 4 ayrı eğitim verilecektir.

Aktivite 2.8: TYÇ’nin Kapasitesinin Artırılması

TYÇ’nin kapasitesinin geliştirilmesi için aşağıdaki aktiviteler uygulanacaktır:

 • TYÇ’nin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için mevcut durum analizi, masa başı araştırma ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 • TYÇ strateji belgesine son halinin verilmesi için bir istişare toplantısı yapılacaktır.
 • TYÇ belgeleri gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
 • MYK’nın belirlediği konulara ilişkin usul ve esas, kriter ve rehberler hazırlanacaktır.
 • TYÇ Kurulu üyeleri ve sorumlu kuruluşlarda TYÇ ile ilgili teknik çalışmaları gerçekleştirecek personelin kapasitelerinin artırılması amacıyla, TYÇ ve AYÇ’nin genel hatları ve diğer uluslararası yaklaşımlar hakkında teknik destek sağlanacaktır.
 • Yeterlilik hazırlayan kuruluşların personelinin kapasitesinin artırılması için 10 eğitim düzenlenecektir.
 • TYÇ kapsamında kalite güvence sistemlerini uygulayan uzmanlara kalite güvence eğitimi verilecektir.

Aktivite 2.9: İlgili Uzmanların Kapasitesini Artırıcı Faaliyetler

Belgelendirme kuruluşlarının kapasitesini artırma amacıyla bir rehber ve eğitim materyalleri hazırlanacaktır. Rehbere, paydaşların katkılarıyla son hali verilecek ve eğitimler düzenlenecektir.

Aktivite 2.10: Kalite Güvence Kılavuzunun Hazırlanması

MYK yetkilendirme işlemleri ve denetimlerinin kalite güvencesi sağlanacaktır. Kalite güvence kılavuzunun hazırlanmasının yanı sıra ilgili usul ve esaslar hazırlanacak /gözden geçirilecektir.